aigiri nandini lyrics hindi mein

 अयि गिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते


गिरि वरविन्ध्यशिरोऽधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते


भगवति हे शिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 1


सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते


त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते।


दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 2अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते


शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगतेमधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 3अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते


रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते 


निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 4


अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते


चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते 


दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 5


अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे


त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे 


दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 6


अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते


समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते 


शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 7


धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके


कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके 


कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 8


सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते


कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते 


धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 9


जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते


झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते 


नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 10


अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते


श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते 


सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 11


सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते


विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते 


शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 12


अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते


त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते 


अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 13


कमल दलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते


सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले 


अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिल द्बकुलालिकुले


जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 14


करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते


मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते 


निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 15


कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे


प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे


जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 16


विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते


कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते 


सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते 


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 17


पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे


अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् 


तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 18


कनकलसत्कल सिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्


भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् 


तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 19


तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते


किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते 


मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 20


अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे


अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते 


यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते


जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 21


aigiri nandini lyrics hindi


aigiri nandini lyrics hindiमहिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा का एक रूप है देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस को मारकर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। भारतीय पुराणों के अनुसार महिषासुर राक्षस  अपनी बलशाली शक्तियों के बल पर देवताओं को बर्बाद करने का सोचता था। देवताओं की मदद से दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया और उसकी विजय पर नवरात्रि उत्सव भारत और अन्य देशों मनाया जाता है।

दुर्गा का ये रूप महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का अर्थ होता है महिषासुर का वध करने वाली। महिषासुर नाम का अर्थ होता है महिष यानी बैल और असुर यानी राक्षस है। इसलिए महिषासुर मर्दिनी का अर्थ होता है बैल राक्षस को मारने वाली शक्ति।

महिषासुर मर्दिनी की पूजा नवरात्रि के दौरान मनाई जाती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है जो अलग-अलग दिनों पर मनाए जाते हैं। महिषासुर मर्दिनी का ये रूप नवमी के दिन ही पूजा जाता है।

माता जगदम्बिका ने देवताओं को वरदान दिया था जब धरती पर राक्षस अत्याचार करेंगे तब उस समय वह राक्षसो का नाश करेंगी ओर माता बार बार प्रकट होती रही।

महिषासुर के बाद धरती पर ओर भी बड़े बड़े राक्षस पैदा हुये जैसे चंड, मुंड, शुभं, निसुभ ओर भी कई हुए इन सब का नाश करने के लिए माता ने कोशिकी देवी का रूप धारण किया ओर हिमालय पर्वत पर बैठे राक्षसो का भी नाश किया इसलिए माता को निशुम्भ शुम्भहननी भी कहा जाता है।

माता दुर्गा ने अपनी भृकुटी से माता काली देवी के रूप को प्रकट किया माता काली देवी ने चंड मुंड को खत्म किया इसी कारण माता को माता चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है।

इन सबके बाद हिरण्याक्ष वंश में रुरू का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दुर्गमासुर जिस के पापों से पृथ्वी पर 100 वर्षों का अकाल पड़ गया तब सभी देवता मिलकर हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों में आए और मां जगदंबा की घोर तपस्या की फिर माता ने प्रसन्न होकर अद्भुत रूप धारण किया और सौं नेत्रों से जगत को देखा जिससे कारण माता का शताक्षी नाम प्रसिद्ध हुआ था।

शताक्षी देवी ने अपने शरीर से शाक और सब्जियों को तैयार किया जिससे धरती पर बैठे सभी प्राणियों का पालन पोषण किया जब से इस माता का नाम शाकम्भरी देवी प्रसिद्ध हुआ।

देवी ने घोर संग्राम किया और दुर्गम दैत्य का वध भी कर दिया इसी कारण से माता शाकम्भरी देवी माता दुर्गा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई।

माता ने जो जो कार्य किये उसी से माता ने अलग अलग रूप धारण किये जिसके कारण माता दुर्गा को अनेक नामों से पुकारा जाने लगा।


aigiri nandini lyrics hindi


अयि गिरी नंदिनी लिरिक्स हिंदी में लिखा हुआ है इसका पाठ करने से घर मे कलह दुख का निवारण होता है और घर मे में सुख शांति एंव धन की प्राप्ति होती है। अयि गिरी नंदिनी आदि शंकराचार्य द्वारा रचा गया है। महिषासुर नंदिनी स्त्रोत का पाठ घर मे हर रोज सुबह करे कहा जाता है सुबह का समय बहुत अच्छा माना गया है। नवरात्रों के नो दिन अयि गिरी नंदिनी का पाठ किया जाता है जो लाभदायक माना जाता है।

अयि गिरि नन्दिनि लिरिक्स हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लिया है तो इस पाठ को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।

ये पढ़े

कोई टिप्पणी नहीं

thanks